ALGEMENE VOORWAARDEN RNR HANDELSONDERNEMING (B2C)

RNR Handelsonderneming

Winkelerzand 12 A

1731 LZ Winkel

+31 (0) 6 45463850

K.v.K. nummer: 62775804

Btw-identificatienummer: NL8549.52.512.B01

Info@rnrhandelsonderneming.nl

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel 3 – Aanbod en betaling

Artikel 4 – Overeenkomst

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Artikel 6 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan

Artikel 7 – Verplichtingen van de verkoper bij herroeping

Artikel 8 – Prijs

Artikel 9 – Nakoming overeenkomst en garantie

Artikel 10 – Oplevering en risico-overgang                  

Artikel 11 – Levering

Artikel 12 – Overmacht

Artikel 13 – Klachtenregeling

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

Artikel 15 – Wijziging algemene voorwaarden

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Artikel 1 – Definities

1. RNR Handelsonderneming, gevestigd te Winkel, KvK-nummer 62775804, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.

2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

3. Partijen zijn verkoper en koper samen.

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

5. Bedenktijd wordt verstaan onder de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

6. Herroepingsrecht wordt verstaan onder de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen

 

Artikel 3 – Aanbod en betaling

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.

2. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan.

 

Artikel 4 – Overeenkomst

1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf in.

3. De verkoper zal uiterlijk bij levering van het product aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op een zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, meesturen:

    - Factuur / Pakbon

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht

1. De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product enkel ontbinden indien er sprake is van een defect, indien het verkeerde artikel is geleverd en het moet worden omgeruild. Dit dient binnen 14 dagen te gebeuren na ontvangst onder de voorwaarde dat het artikel ongebruikt en in originele staat met alle toegezonden toebehoren wordt geretourneerd. Na melding van retourzending dient de koper het product te retourneren binnen 14 dagen.

2. Retourzendingen als gevolg van verkeerde bestelling door de koper worden volledig vergoed, onder inhouding van €15,75 voor door RNR Handelsonderneming gemaakte kosten, zoals verzendkosten, afhandeling, administratie, testen en opnieuw verpakken. Het onderdeel mag in geval van verkeerde bestelling niet zijn gebruikt en dient binnen 14 dagen na melding in de originele verpakking retour gestuurd te worden.

3. Verkoper geeft de garantie dat de artikelen naar behoren werken. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, heeft de koper het recht binnen 14 dagen dit te melden en een ander exemplaar, indien voorradig, toegezonden te krijgen.

4. De koper kan géén aanspraak maken op het herroepingsrecht wanneer blijkt dat er iets anders met de cv-ketel aan de hand is dan waarvoor de koper het artikel heeft besteld.

5. De koper kan géén aanspraak maken op het herroepingsrecht wanneer blijkt dat de service monteur een fout heeft gemaakt.

6. De koper kan géén aanspraak maken op het herroepingsrecht wanneer blijkt dat het onderdeel ondeskundig is gemonteerd waardoor schade is ontstaan.

 

Artikel 6 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan

1. Als de koper gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit aan de verkoper middels contact op te nemen telefonisch en/of via e-mail.

2. Meldingstermijn is 14 dagen om gebruik te maken van het herroepingsrecht na ontvangst. Na melding van gebruik herroepingsrecht zendt de koper het product terug binnen 14 dagen.

3. De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.

5. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de verkoper bij herroeping

1. De verkoper vergoedt enkel de betaling van de koper bij een defect artikel, indien er geen zelfde artikel ter vervanging op voorraad is.

2. De verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een ander betaalwijze.

 

Artikel 8 – Prijs

1. Elke verandering van factoren die op de prijs van de verkoper van invloed zijn, zoals kostprijzen, valutakoersen en heffingen kan verkoper doorberekenen aan de koper.

2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen vallen onder de marge regeling, tenzij anders aangegeven.

3. Verkoper hanteert voor de verzendkosten de prijzen van Post NL, tenzij anders aangegeven.

4. Alle prijzen van de verkoper zijn uitgedrukt in euro’s.

 

Artikel 9 – Nakoming overeenkomst en garantie

1. Verkoper geeft de garantie dat de aangeboden artikelen naar behoren werken.

2. De nieuwe onderdelen zijn niet rechtstreeks afkomstig van de fabrikant. Derhalve kan er geen aanspraak worden gemaakt op de fabrieksgarantie.

3. Voor gebruikte producten geeft RNR handelsonderneming 2 maanden garantie vanaf besteldatum. Nieuwe producten ontvangen 6 maanden garantie vanaf besteldatum.

 

Artikel 10 – Oplevering en risico-overgang                                                                        

1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

 

Artikel 11 – Levering

1. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren.

2. De koper is verplicht in het verstrekken van informatie die noodzakelijk is voor de levering.

3. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

4. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief, dit is nooit een fatale termijn.

5. Verkoper is verantwoordelijk voor het door geven van de track and trace die Post NL geeft bij verzending van het product.

 

Artikel 12 – Overmacht

1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.

2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en ander storingen in het bedrijf van verkoper.

3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.

4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5. Ingeval de overmacht langer da drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen direct te worden gemeld door de koper aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.

2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen.

 

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

1. RNR Handelsonderneming behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, etc.) op alle producten, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, afbeeldingen, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RNR Handelsonderneming (laten) kopiëren, aan derden tonen/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

Artikel 15 – Wijziging algemene voorwaarden

1. RNR Handelsonderneming is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal RNR Handelsonderneming zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar RNR Handelsonderneming is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.